Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EMIEL ROCHÉ

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt.
Gebruiker: Emiel Roché.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Artiest: een ieder die via gebruiker wordt ingehuurd, zoals o.a. entertainment acts, bands, zangers en
zangeressen, musici, dj’ s etc.
Crew: alle medewerkers van artiest(en) op desbetreffende locatie zoals o.a. roadies, visagisten etc.
Begeleider en/of vertegenwoordiger: manager, chauffeur, bewaking etc.
Overeenkomst: de overeenkomst tot engageren van artiesten en/of musici en/of de verdere
organisatie van een optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een
opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, indien anders aangegeven geldig voor de duur van 5 dagen en zijn
gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 5 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Indien er sprake is van een aanbetaling, geeft opdrachtgever bij het overboeken van deze
aanbetaling aan akkoord te zijn met de offerte en is deze offerte hiermee dan ook bevestigd.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders
aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Artiest en/of artiesten
1. Het overeengekomen bedrag is een gage, alle op dit bedrag van toepassing zijnde belastingen en
premieheffingen inbegrepen. Gebruiker kwijt opdrachtgever van verplichtingen inzake heffingen van
loonbelasting en premies volks – en werkgeversverzekeringen.
2. De voor een optreden overeengekomen gage is mits anders aangegeven excl. BTW.
3. Opdrachtgever draagt zorg voor vergunningen en alle financiële verlichtingen inzake auteursrecht
zoals o.a. afdracht BUMA t.a.v. desbetreffend optreden.
4. Indien anders overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor een afsluitbare kleedruimte voor
artiest(en). Kleedruimte mag geen toilet, opslagruimte of magazijn zijn en dient slechts toegankelijk te
zijn voor personen die daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben van de artiest(en) of diens
vertegenwoordiger.
5. Opdrachtgever verstrekt voldoende consumpties aan artiest(en) en aan eventueel aanwezig zijnde
crew. Als niet in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat artiest(en en/of crew voor vertrek van
naar de in de overeenkomst vermelde werklocatie gegeten heeft en/of hebben, is het gewenst dat
opdrachtgever een maaltijd verzorgt.
6. De artiest verplicht zich te houden aan de voorschriften van opdrachtgever en naar beste kunnen te
zullen optreden. Artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden
gebruikelijk is.
7. Opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een overeenkomst bekend te zijn met de prestatie(s)
van desbetreffende artiest(en).
8. Artiest(en) verplicht(en) zich tijdig voor het optreden aanwezig te zijn en op afgesproken
aanvangtijd speelklaar te zijn., incl. eventuele soundcheck. De artiest(en) en/of diens
vertegenwoordiger melden zich bij aankomst op de desbetreffende locatie bij opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat artiest(en) en/of crew bij aankomst zonder
gehinderd te worden door derden, direct met opbouwwerkzaamheden kunnen beginnen. Bij een locatie
die niet gelijkvloers is, dient opdrachtgever dit kenbaar te maken bij gebruiker. Opdrachtgever dient
zich te houden aan eventueel door gebruiker verstrekte specificaties t.a.v. afmetingen van
deuropeningen, liften en toegankelijkheid in algemene zin, voor van vervoer van apparatuur in de
locatie.
9. De overeengekomen speeltijden zijn incl. gebruikelijke pauzes. Extra werktijd wordt per persoon
door gebruiker in rekening gebracht bij opdrachtgever volgens een nacalculatie.
10. De in de overeenkomst vermelde locatie dient goed bereikbaar te zijn en voor artiest(en),
begeleider (s) en/of vertegenwoordiger en/of crew over voldoende parkeerruimte te beschikken.
Wanneer een locatie en/of de toegang van deze locatie zicht op een voor het publiek niet toegankelijke
terrein bevindt, zal opdrachtgever tijdig zorg dragen voor vrijgeleiden voor artiest(en), diens
begeleider(s), vertegenwoordiger en/ of crew. Indien er geen gratis parkeergelegenheid is voor
artiest(en), begeleider(s) en/of vertegenwoordiger en/of crew, zullen de kosten hiervoor door
opdrachtgever worden gedragen.
11. Indien anders afgesproken wordt direct na het optreden artiest(en) en/of crew in de gelegenheid
gesteld de instrumenten, geluidsapparatuur e.d. af te sluiten en in te pakken, zonder daarbij te worden
gehinderd door derden.
12. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van artiest(en), diens begeleider en/of
vertegenwoordiger en/of crew. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en daaruit
voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies voor zowel artiest(en), begeleider(s)
en/of vertegenwoordiger en/of crew, als gedrag of acties van opdrachtgever of diens gasten er toe
leidt dat de artiest(en) zijn werkzaamheden niet naar behoren kan of kunnen uitvoeren, of het
uitvoeren hiervan een te groot risico met zich meedraagt of directe aanleiding is voor schade aan
instrumenten, apparatuur, kostumering, decor en/of letsel van de artiest(en). Artiest(en) heeft of
hebben na toestemming van gebruiker dan het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te beëindigen
met behoud van alle rechten op gage, zoals ook gebruiker in dit geval recht heeft op een volledige
vergoeding van het overeengekomen bedrag.
13. Gebruiker behoudt zich het recht voor in geval van radio en televisie optredens alsmede optredens
van artiest(en) in het buitenland deze overeenkomst op te schorten, naar een in onderling overleg vast
te stellen datum.
14. Wanneer de artiest(en) en/of crew door weersomstandigheden de werkzaamheden niet of
voldoende kan verrichten, zijn zij na toestemming van gebruiker gemachtigd de werkzaamheden te
staken dan wel te beëindigen. Dit heeft dan echter geen invloed op de verdere overeengekomen
afspraken.
15. Indien een optreden niet gerealiseerd kan worden i.v.m. enig overheidsoptreden en/of overmacht,
behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst te laten voortduren, in die zin dat
gebruiker dan het recht heeft om indien mogelijk genoemd optreden te laten plaatsvinden onder
dezelfde condities binnen een termijn van 6 maanden na het overeengekomen tijdstip. Het ontbreken
van vergunningen valt niet onder overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledig afgesproken
gage aan gebruiker uitbetalen.
16. Bij tussentijdse annulering door opdrachtgever binnen 1 maand voor het desbetreffende optreden,
bedraagt de compensatie voor artiest(en) 100%,
16a. bij annulering tussen 1 á 3 maanden bedraagt de compensatie 75%;
16b. bij annulering tussen 3 en 5 maanden bedraagt de compensatie 50%;
16c. bij opzegging langer dan 5 maanden voor het desbetreffende optreden, festiviteit of evenement
bedraagt de compensatie 25%.
17. Indien artiest(en) door ziekte of ongeval verhinderd is op te treden, dient artiest(en) dit direct aan
gebruiker te melden. Gebruiker zal dit direct aan opdrachtgever melden. Gebruiker en opdrachtgever
hebben recht op een doktersverklaring. In onderling overleg van gebruiker en opdrachtgever zal dan
naar een passende oplossing worden gezocht.
18. Indien artiest(en) op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht dit te krijgen, dient
gebruiker direct gewaarschuwd te worden. Artiest(en) zal dan maatregelen nemen om alsnog zo
spoedig mogelijk op de locatie te kunnen arriveren. Gebruiker en opdrachtgever behouden zich het
recht voor om de wagen in geval van autopech te laten controleren op deugdelijkheden door de ANWB.
De kosten hiervoor komen voor rekening van de in gebreke zijnde partij.
19. Opdrachtgever zal gedurende 24 maanden na datum ondertekening van overeenkomst de
ingehuurde artiest(en) op geen enkele wijze dupliceren, uitvoeren en/of exploiteren, tenzij dit
geschiedt met schriftelijke toestemming van gebruiker.
20. Artiest verplicht zich re-boekingen die voortvloeien uit een overeenkomst te laten geschieden via
gebruiker.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en/of laten uitvoeren.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens zoals o.a. bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de locatie(s), afmetingen podiumruimte(s), afmetingen kleedruimte(s),
afmetingen lift(en), parkeergelegenheid etc, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst te annuleren. Voortvloeiende kosten bij annulering door het
in gebreke zijn van opdrachtgever t.a.v. van deze gegevens, zullen volgens de gebruikelijke tarieven
bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging
of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de datum en
tijdsbepaling zoals vermeld in desbetreffende overeenkomst.

Artikel 8 Honorarium
1. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker, geldende voor de
periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is
overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW indien anders overeengekomen.
4. Gebruiker mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan
gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de
opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis
stellen.

Artikel 9 Betaling
1. Indien anders overeengekomen geschiedt de betaling binnen 14 dagen na optreden en
desbetreffende factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de
vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze
toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich
bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
Dit met een minimum van € 250,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden
gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

Artikel 13 Annulering
1. Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtgever wordt geannuleerd, heeft gebruiker recht
op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van deze
compensatie.
2. Bij tussentijdse annulering door opdrachtgever binnen 1 maand voor het desbetreffende optreden,
festiviteit of evenement bedraagt de compensatie 100%,
2a. bij annulering tussen 1 á 3 maanden bedraagt de compensatie 75%;
2b. bij annulering tussen 3 en 5 maanden bedraagt de compensatie 50%;
2c. bij opzegging langer dan 5 maanden voor het desbetreffende optreden, festiviteit of evenement
bedraagt de compensatie 25%.
3. Indien er door opdrachtgever een aanbetaling is gedaan, is deze aanbetaling bij annulering door
opdrachtgever niet terug te vorderen. De percentages wat betreft de compensatie zoals vermeld onder
artikel 13.2 hebben betrekking op het nog te betalen restant.
4. Indien de overeenkomst tussentijds door gebruiker wordt geannuleerd, zal gebruiker in overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij
er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt,
worden de aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien;
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt zich de recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen in oorspronkelijke staat, vrij
van gebreken en volledig te retourneren, mits anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende
schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1000,00 (Zegge: duizend euro). De
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van
gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn
ondergeschikten.

Artikel 17 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden van toepassing zijn.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te
wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Hierop uitgezonderd weersomstandigheden.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, foto’s, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 22 Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster, model of concept getoond of verstrekt, dan wordt het
vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te
leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 23 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met
gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van
deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

SPOTIFY

DEEZER

Twitter


Door gebruik van deze site stemt u in met ons gebruik van cookies, die we gebruiken om siteverkeer en -prestaties te analyseren en om advertenties, die u op andere sites ontvangt, te verpersoonlijken.  U gaat dan ook akkoord met onze
Algemene Voorwaarden en Privacy Policy